OBSAH KVALIFIKAČNÍHO KURZU a rozložení dnů teoretické výuky a praxe

V rámci 150-ti hodinového KVALIFIKAČNÍHO KURZU PRO BUDOUCÍ PEČOVATELE - PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH budete mít 120 vyučovacích hodin teoretické výuky a 30 hodin praxe v libovolném registrovaném zařízení poskytujícího sociální služby.
 
OBSAH PODROBNĚ = TEORETICKÁ TÉMATA - viz. odkaz ke stažení níže:
Přehled o poměru vyučovacích hodin a přestávek. Vzor rozložení praktických a teoretických dnů ve výuce:
 
CITACE VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb. o sociálních službách:
ČÁST ČTVRTÁ

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

§ 37

      (1)  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části.

      (2)  Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:
a)
úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,
b)
základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,
c)
úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
d)
základy ochrany zdraví,
e)
etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,
f)
základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,
g)
sociálně právní minimum,
h)
metody sociální práce.

      (3)  Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:
a)
základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,
b)
aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,
c)
prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
d)
základy výuky péče o domácnost,
e)
odborná praxe,
f)
krizová intervence,
g)
úvod do problematiky zdravotního postižení,
h)
zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

      (4)  Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.

      (5)  Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.