Kvalifikační kurz                          - Pracovník v sociálních službách:

 
Seznam kvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách:
 
  • 152 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 80 hod. + praxe 72 hod.)
  • 192 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 80 hod. + praxe 112 hod.), pro max. 30 osob (akreditace č. A2023/0247-PK);

Kurz Vám může uhradit Úřad práce jako ZVOLENOU REKVALIFIKACI. S vyřízením Vám rádi pomůžeme, včetně vyplnění potřebných formulářů, kde je velice důležité "správně" vyplnit motivaci pro studium kurzu a proto Vás v tomto procesu rádi provedeme. www.uradprace.cz/zvolena-rekvalifikace-1

OBSAH – anotaceObsah 152 hod. + 192 hod. kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost výkonu povolání pracov. v sociál. služ. dle zákona o sociálních službách. Cílem kurzu je získat potřebnou odbornou způsobilost dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Během kurzu všichni účastníci poznají různé druhy sociálních služeb, charakteristiky, potřeby a nepříznivé sociální situace různých uživatelů, s kterými by mohli pracovat a také poznají náplň práce v pobytových zařízeních, především v Domově pro seniory, DZR a Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Těmto cílovým skupinám bude také odpovídat teoretická výuka i praxe, která bude probíhat v těchto zařízeních. Během praxe si účastník vyzkouší teoretické vědomosti a zdokonalí se v přímé obslužné péči i aktivizačních činnostech. Cílem kurzu je poskytnout kvalifikační vzdělání pracovníkům v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Kvalifikační kurz se skládá z obecné a zvláštní části. Obecná část kurzu obsahuje: a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace, c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, d) základy ochrany zdraví, e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, f) základy prevence vzniku závislosti na sociální službě, g) sociálně právní minimum, h) metody sociální práce. Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy: a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění, b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, d) základy výuky péče o domácnost, e) odborná praxe, f) krizová intervence, g) úvod do problematiky zdravotního postižení, h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

Obsah témat - co bude probíráno:  OBSAH témat kvalifikačního kurzu.pdf (133262)

CÍLOVÉ KOMPETENCE absolventa kvalifikačního kurzu: Absolvent bude vědět, že musí vždy pracoval v zájmu osob, kterým je poskytována sociální služba, vždy uspokojovat jejich psychosociální potřeby, aniž by podporoval vznik závislosti uživatele na sociální službě. Účastník kurzu bude znát všechny standardy sociálních služeb, včetně individuálního plánování. Účastník kurzu bude veden k tomu, aby uměl podporovat uživatele v soběstačnosti a bude jim nabízet aktivizační program v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Bude umět provádět pomoc při hygieně a oblékání, bude znát prevenci dekubitů a polohovat uživatele, ale současně bude chápat, jak je pro klienty důležitá intimita a důstojnost. Dílčí cíle náplně kurzu – dle profesního zaměření: Dílčí cíl I. Cílem vzdělávacího kurzu je vyškolit pracovníky sociální péče ve zvládání jednoduchých denních činností spojených s péčí o klienty (pomoci klientům při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty, při stravování zvládání manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem). Absolventi budou schopni vytvářet základní sociální a společenské kontakty a podporovat soběstačnost klientů. Dílčí cíl II. Kurz má za cíl také vyškolit pracovníky ve zvládání komplexní péče o domácnost klientů, v zajišťování sociální pomoci, v poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, v koordinování pečovatelské činnosti. Dílčí cíl III. Absolventi budou schopni provádět volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, budou umět zabezpečovat zájmové a kulturní činnosti. Dílčí cíl IV. Pod dohledem sociálního pracovníka budou schopni vykonávat činnost při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na praxi, ale i díky nácvikům ve výuce zjistí, jak je důležité s uživateli i spolupracovníky správně a efektivně komunikovat a tyto techniky si osvojí.

Aktuální termíny kvalifikačních kurzů najdete zde:

www.mezioborove-vzdelavani.cz/kvalifikacni-kurzy-pracovnik-v-socialnich-sluzbach-ruzne-behy-podzim-2021-az-jaro-2022/

Akreditace - 192 hod. kvalifikač. kurzu:

Akreditace - 184 hod. kvalifikač. kurz:

Akreditace_do.13.3.2023_PSS-kurz.priloha_660340031_0_MPSV-2018_164207-224_3 (1).pdf (882818)

Akreditace - 152 hod. kvalifikač. kurz:

akredit.152hod.Kvalifikační kurz pro prac.v sociál.služ._do 18.8.2023.pdf (876172)

Katalog se všemi kurzy a popisy obsahů:

www.mezioborove-vzdelavani.cz/katalog-kurzu-s-obsahy-akred-podm-cenami-a-moznostmi-objednavky/

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele